Wat is spiritualiteit?

//Wat is spiritualiteit?

Spiritualiteit wordt tegenwoordig meer als verzamelterm gebruikt voor allerlei gedachten en bezigheden die met het ‘geestelijke’ te maken hebben. Om spiritualiteit dus beter te begrijpen zullen we spiritualiteit bekijken van verschillende invalshoeken om vervolgens een conclusie te kunnen trekken.

 

Spiritualiteit in religie

De oorsprong van spiritualiteit zit in religie. In religie wordt een onderscheid gehanteerd tussen het ‘stoffelijke’ en het ‘geestelijke’. Het stoffelijke is de materiële wereld waaronder ook ons lichaam valt. In het hindoeïsme ook wel prakriti genoemd, de stoffelijke natuur. Het geestelijke wordt gezien als het zuivere, het Goddelijke. Denk aan de heilige geest vanuit het Christendom, of Atman en Brahman vanuit het Hindoeïsme. In alle religies is dit onderscheid belangrijk omdat het de bedoeling is om het lichamelijke te overstijgen.

Onder het lichaam wordt bedoelt alle lichamelijke verlangens die ons vast ketenen aan de materiële wereld. Hieruit komt al het leed voort wat we ervaren als mens. Zoals Boeddha beschreef komt al het lijden uit hechting en hechten kunnen we enkel aan het stoffelijke. Alle religies onderwijzen dan ook om het stoffelijke los te laten en elke religie heeft daarvoor zijn eigen methode. Vanuit deze invalshoek wordt spiritualiteit gezien als de geestelijke oefeningen om GOD te dienen en tot GOD te komen.

 

Religieuze handelingen naar spiritualiteit

Alle religies hebben dus rituelen en bezigheden om steeds meer tot het spirituele, het geestelijke, het heilige te komen. Deze handelingen zijn gericht op het spirituele en daarom behoren die handelingen tot de spiritualiteit. Vanuit het Boeddhisme en het Hindoeïsme is meditatie en mantra’s zingen bijvoorbeeld zo een handeling. Vanuit het Jodendom, Christendom en de Islam zijn gebeden ook zulke handelingen. Bij deze handelingen is het de bedoeling dat je je richt op het spirituele en dan de handeling verricht.

Je richt je dus op iets buiten de materiële wereld en buiten je fysieke lichaam. Bijvoorbeeld het idee van een GOD. Dit is een belangrijk element uit de spiritualiteit. Wanneer men zich focust op het geestelijke wordt men ook rustiger omdat men dan minder vatbaar is voor de krachten uit het lichaam en voor de prikkels uit de materiële wereld. In de hedendaagse spiritualiteit zijn dan ook veel handelingen gehaald uit religieuze contexten. Echter is het doel nu niet meer om tot GOD te komen, maar om rust en bewustwording te krijgen. Dit is voor mij in principe hetzelfde als tot GOD komen. Alleen worden alle dogmatische leerstellingen van een religie eruit gefilterd.

 

Spiritualiteit als bewustwording

Veel handelingen uit de religie zijn gekomen in de hedendaagse omgeving van spirituele beoefening. Deze spirituele oefeningen worden gezien als technieken voor meer rust, meer bewustwording en minder stress. In religie waren die handelingen onderdeel van een groter geheel en werden ze niet per se gedaan voor een bepaald doel, maar eerder omdat ze uiting gaven aan de aanbidding aan God. De vruchten die men ervan kreeg waren mooie bijeffecten en bekrachtigen het geloof. Momenteel in de hedendaagse omgeving van spiritualiteit worden die handelingen enkel gebruikt met als doel de vruchten ervan. Dit is dus een hele andere insteek. Wel zijn het nog steeds dezelfde handelingen enkel in een niet religieuze context.

 

Hedendaagse spiritualiteit: speciale krachten

In de hedendaagse spirituele omgeving zijn er heel wat theorieën, technieken en methodes ontwikkelt die zich bezighouden met het geestelijke. Mensen proberen het geestelijke te beïnvloeden met hun zogenaamde krachten of kunnen voorspellingen doen over iemands zijn toekomst of hebben bepaalde inzichten die mensen kunnen helpen. Deze vormen van spirituele beïnvloeding komen niet voort uit de religieuze vormen van spiritualiteit. Er is dus een groot verschil tussen deze hedendaagse vormen van spiritualiteit en die vanuit de religie. Namelijk dat het doel vanuit religie is om tot God te komen en men zich niet identificeert met eventuele speciale krachten. Terwijl in de hedendaagse spirituele omgeving men zichzelf bepaalde speciale spirituele krachten toekent. Hierin schuilt het gevaar dan men zich speciaal gaat voelen. Wat uiteraard juist ego versterkend is en een blokkade is om tot God te komen.

 

De oorsprong van het idee van speciale spirituele krachten

In de zeer oude mystieke Hindoeïstische teksten staat beschreven dat wanneer men steeds meer in verbinding komt te staan met het spirituele men op gegeven moment ook speciale krachten kan krijgen. Daarnaast staat ook in deze teksten dat dit een grote blokkade is om verlichting te bereiken. Men gaat zich speciaal voelen en raakt gehecht aan die speciale krachten. Er zijn maar weinig mensen in de wereld die zulke speciale, bovennatuurlijke krachten hebben ontwikkelt. En de meeste van deze mensen zullen die krachten niet gebruiken. Dit komt vooral omdat ze zo ver ontwikkelt zijn en inzien dat het gebruik van die krachten enkel de natuurlijke processen verstoren. Iedereen heeft zijn eigen pad en het is niet goed om die op geestelijk niveau te beïnvloeden.

Ik geloof dan ook dat de meeste mensen op de spirituele beurzen niet de krachten of speciale gaven hebben zoals ze zeggen. Hun bezigheden zijn eerder gestoeld op mensen kennis en op de goedgelovigheid van mensen zelf. Mensen willen graag dingen geloven en geloven het daarom of voelen daarom bepaalde lichamelijke sensaties. Om de speciale spirituele krachten beter te beschreven maken we een tweedeling. De eerste is de ‘spirituele praktijk voor genezing’ en de tweede is de ‘spirituele praktijk voor voorspelling en bovennatuurlijke waarneming’.

 

Spirituele praktijk voor genezing

Er zijn momenteel tal van methodes die gebaseerd zijn op energetische behandelingen. Waarvan Reiki één van de bekendste is. Hierbij beïnvloed men het energetisch veld van zichzelf of een ander via de handen. Deze vorm van genezing komt uit Japan. In het lichaam zijn allerlei kleinere energievelden die chakra’s worden genoemd. Men denkt die te beïnvloeden zodat bepaalde energieblokkades vrijkomen en men zich daardoor lichamelijk of psychologisch beter zal gaan voelen. Oorspronkelijk is Reiki door Mikao Usui ontwikkelt om harmonie en spirituele ontwikkeling te creëren. Het is dus een onderdeel van de spirituele omgeving, maar wel los van de spiritualiteit die voortkomt uit religie. Reiki is namelijk los van religie ontstaan met als doel iets te bewerkstelligen in een persoon, geluk, harmonie en bewustwording, terwijl de religieuze spirituele handelingen een doel op zichzelf zijn.

 

Spirituele praktijk voor voorspelling

Er zijn tal van methodes ontwikkelt om de toekomst van mensen te voorspellen. Denk aan tarotkaarten, pendel, handlezen, persoonlijk object lezen etc. Ik wil dit kort beschrijven omdat het wel tot de hedendaagse spirituele omgeving behoort, maar ik ben er wel zeer sceptisch over. Deze spirituele praktijken worden voornamelijk uitgevoerd via de zogenaamde spirituele beurzen. Veel mensen gaan daar heen om meer vat op en meer inzicht te krijgen over hun leven. Ze zoeken hoop. Ze willen weten of hun partner nog bij hun blijft of juist wanneer ze nou eindelijk een partner krijgen. Of ze willen weten hoe het met hun werk zit, of ze een bepaalde stap in hun carrière wel moeten maken of dat wel goed uitpakt. Ook zijn er veel vragen over hun gezondheid of over kinderen en andere geliefde of familieleden.

Het probleem is dat mensen zich aan de adviezen en uitspraken gaan vasthouden. Terwijl de toekomst nooit vastligt en daarom kan er ook niets over gezegd worden. Er zijn oneindig mogelijkheden voor de toekomst. Daarnaast is het zo dat die adviezen en uitspraken je weerhouden om het leven echt aan te gaan en het belemmerd je om je eigen intuïtie te gebruiken. De toekomst heeft altijd een bepaalde mate van onzekerheid, we moeten leren vertrouwen op ons gevoel die richting geeft. Vertrouwen op adviezen en paranormale waarnemingen geeft enkel valse hoop en veroorzaakt verwarring. Terwijl je er zelfs iemand voor betaald. Dit is naar mijn mening een onzuivere vorm van spiritualiteit.

 

Wat is spiritualiteit nu?

Spiritualiteit is een dimensie tegenover de materiële, stoffelijke dimensie. Daarnaast is spiritualiteit een verzamelterm voor allerlei handelingen die tot meer bewustwording leiden. Ik zou graag een onderscheid willen maken tussen zuivere spiritualiteit en onzuivere spiritualiteit. Onder zuivere spiritualiteit bedoel ik de spirituele bezigheden die men individueel doet om tot meer bewustwording van jezelf en alles wat leeft te komen. Onder onzuivere spiritualiteit bedoel ik alle bezigheden waarbij iemand zichzelf een speciale kracht toekent en daarmee anderen wilt helpen. Natuurlijk hebben mensen onderricht nodig op het spirituele pad, maar men dient de zuivere handelingen aan te leren aan mensen. Bij de onzuivere spiritualiteit worden mensen afhankelijk van de zogenaamde ‘gever van advies, voorspelling of heling’. Die afhankelijkheid is zeer schadelijk voor je eigen bewustwordingsproces.

By |2019-01-06T17:23:31+00:00september 29th, 2018|Spiritualiteit|0 Comments

Leave A Comment